សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ
FREE DELIVERY SERVICE

សំរាប់តែអតិថិជនដែលទិញទំនិញនៅក្នុងផ្សារអ៊ីអន ភ្នំពេញ
Applicable to customers shopping at AEON Phnom Penh Store

តំបន់ Areaចំងាយ Distance
តាខ្មៅ Takmao 9.5Km
ចំការដូង Chamka Doung 13Km
ចោមចៅ Chom Chao 16Km
ខេមកូស៊ីធី Camko City 9.3Km
ឬស្សីកែវ Russey Keo 8.7Km
បាក់ខែង Bak Kheng 16Km
ព្រែកឯង Prek Eng 12Km

 

តារាងទំនិញ លើសេវាកម្មដឹកជញ្ចូនឥតគិតថ្លៃ និងសេវាម្មតំឡើង
List of products with are applicable to free delivery and installation service

ទំនិញ Productសេវាកម្ម Service
ចន្រ្កានហ្គាស ជាមួយទូបញ្ឈរ Gas cooker with standing cabinet ដឹកជញ្ចូន និង ដំឡើង
Delivery and installation
ម៉ាស៊ីនបោកសំលៀកបំពាក់ Washing machine
ម៉ាស៊ីនសម្ងួតសំលៀកបំពាក់ Clothes drier
ម៉ាស៊ីនកំដៅ Water heater
ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Air conditioner
ទូរទស្សន៍ Television
អំពូលភ្លើងដេគ័រ Decorating light
គ្រឿងបំពងសំលង Loudspeaker system
គ្រែ Bed
ទូរ Cabinets
តុ​ កៅអី Tables and Chairs
ម៉ាស៊ីនទឺកក្ដៅ និងត្រជាក់ Water dispensor
ទូក្លាសេសំរាប់បង្កក Frozen cabinet ដឹកជញ្ចូន
Delivery
ទូក្លាសេសំរាប់ត្រជាក់ Cool chiller
ទូក្លាសេស្រា Liquor chiller cabinets
ទូទឹកកក Refrigerators
ពូក Mattress
កៅអីម៉ាស្សា Massage chair
ម៉ាស៊ីនរត់ហាត់ប្រាណ Jogging machine
ម៉ាស៊ីនម៉ាស្សាសំរាប់សុខភាព Health massage machine